Prawo podatkowe

Czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, kontrole celno-skarbowe, postępowania podatkowe i sądowoadministracyjne:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawach podatkowych w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i celno-skarbowych, postępowań podatkowych (w tym GAAR), zabezpieczających i egzekucyjnych (m.in. zastrzeżeń do protokołów kontroli, wniosków dowodowych, wypowiedzeń w sprawie zgromadzonych dowodów, odwołań, zażaleń, zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, wniosków o wznowienie postępowań) oraz w sprawach blokad rachunków bankowych (STIR),
 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych (m.in. skarg, wniosków o wstrzymanie wykonania decyzji, skarg kasacyjnych, odpowiedzi na skargi kasacyjne, skarg o wznowienie postępowań, pism z dodatkowym uzasadnieniem podstaw kasacyjnych),
 • stawiennictwo przed organami podatkowymi oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w toku przesłuchania świadków i stron, podczas oględzin i na rozprawach).

Bieżące doradztwo podatkowe:

 • obsługa przedsiębiorców w zakresie podatków dochodowych (CIT, PIT),
 • wsparcie w zakresie rozpoznawania i realizacji obowiązków z zakresu MDR,
 • pomoc prawna i podatkowa w zakresie restrukturyzacji spółek,
 • sporządzanie opinii prawnych i podatkowych, memorandów, informacji i analiz,
 • wsparcie w tworzeniu projektów umów, uchwał, aktów notarialnych, dokumentów związanych ze zmianami umów spółek, łączeniem i przekształceniem spółek,
 • sporządzanie i składanie wniosków o rejestrację zmian danych spółek w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
 • pomoc w przygotowywaniu pisemnych uzasadnień przyczyn korekt deklaracji podatkowych.